לרשות לזכויות ניצולי השואה דרוש/ה רופא/ה למתן שירותי איבחון רפואי או/ו ייעוץ

תאריך פרסום המודעה: 10.09.2020

קטגוריה:
מפרסם:
תחומים: דרושים
איזור: כל הארץ

מכרז פומבי מס' 1/2020

למתן שירותי אבחון רפואי ו/או ייעוץ
לרשות לזכויות ניצולי השואה

הרשות לזכויות ניצולי השואה (להלן: "הרשות") מבקשת בזאת לקבל הצעות למתן שירותי אבחון רפואי ו/או ייעוץ, הכל כמפורט בהרחבה במסמכי המכרז.
1. תקופת ההתקשרות עם הזוכה תהא לשנה, החל מיום החתימה על הסכם ההתקשרות עם המציע אשר ייבחר על ידי המזמין לביצוע השירותים נשוא מכרז זה.
2. המזמין יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות, ובאופן שסך כל תקופת ההתקשרות לא יעלה על חמש שנים.
3. תנאי סף להשתתפות במכרז:
א. המציע הינו רופא מומחה, בעל רישיון תקף לעסוק ברפואה, ובעל תואר מומחה בתחום מומחיותו כמשמעו בתקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות) התשל"ג-1973, באחד מתחומי ההתמחות: אורתופדיה; נוירולוגיה; א.א.ג; עור; עיניים; שיניים; ריאות; אונקולוגיה; ראומטולוגיה; רפואה פנימית; ואנדוקרינולוגיה, הכל כמפורט במכרז.
ב.המציע הינו בעל ניסיון בעבודה קלינית כמומחה בתחום מומחיותו, במשך שלוש שנים נוספות לפחות.
ג. המציע הנו בעל ניסיון של שנה כחבר וועדה רפואית הפוסקת אחוזי נכות בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956; או תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות), תש"ל-1969; או תקנות נכי רדיפות הנאצים (קביעת דרגת נכות), תשמ"ד-1983;
ו/או בעל ניסיון של שנה במתן המלצות לקביעת דרגת נכות ושיעורה, לוועדות רפואיות שפועלות בהתאם לתקנות האמורות;
ו/או בוגר תכנית הסמכה להכשרת רופא לקביעת דרגת נכות;
ד. המצאת אישורים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.
4. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של הרשות לזכויות ניצולי השואה- נא לחצו על לינק זה
תחת "פרסומים" וכן מאתר מנהל הרכש הממשלתי שכתובתו: www.mr.gov.il יצוין כי כל שינוי במסמכי המכרז יפורסם באתרי האינטרנט הנ"ל.
5. שאלות ובקשות להבהרות יש לשלוח בכתב עד ליום 17/9/20 בשעה 14:00, לכתובת דוא"ל:michrazim@shikum.mof.gov.il
6.הצעות למכרז יש להגיש, בשפה העברית בלבד, עד ליום 14/10/20 בשעה 12:00, לתיבת המכרזים של הרשות לזכויות ניצולי השואה, הנמצאת ברח' יצחק שדה 17 תל אביב, קומה 7.

בכבוד רב,
ועדת המכרזים